Έναρξη λειτουργίας της τελικής λύσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα «Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) και επιβολή προστίμων» ημερομηνίας 01/09/2023, ενημερώνει την έναρξη της εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ από τις 14 Νοεμβρίου 2023.

Στον σύνδεσμο https://ubo.meci.gov.cy/ μπορούν να ενωθούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Cylogin.

Η τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΜΠΔ θα εφαρμοστεί στην ολότητά του εντός του 2024.

Περίοδος Α: 14/11/2023 – 31/12/2023

 • Όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης και να προβούν στην «Ενέργεια» της «Αρχικής Καταχώρισης», δηλαδή να ενημερώσουν/επανακαταχωρίσουν τους ΠΔ τους, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης. Για σκοπούς επανακαταχώρισης, θα παρουσιάζεται η τελευταία εικόνα των στοιχείων των ΠΔ της ενδιάμεσης λύσης στην καρτέλα «Πληροφορίες από ενδιάμεσο σύστημα» όπου θα μπορούν να δουν τι έχουν καταχωρίσει στην ενδιάμεση λύση και να το επανακαταχωρίσουν. Η Περίοδος Α θα διαρκέσει περίπου 1 ½ μήνα (14/11/2023 – 31/12/2023) και σε αυτή δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση. Ο τρόπος εισόδου στο σύστημα τελικής λύσης θα είναι ο ίδιος με αυτόν της ενδιάμεσης λύσης.
 • Από την περίοδο αυτή καθώς και στις επόμενες περιόδους θα υπάρχει η δυνατότητα:

o   Άσκησης δέουσας επιμέλειας,

o   Εξαίρεσης στη δημοσιοποίηση πληροφοριών,

o   Αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανηλίκων,

o   Οργανισμοί που είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να δηλώσουν την εξαίρεσή τους,

o   Οργανισμοί που υπόκεινται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών ιδιοκτησίας θα μπορούν να δηλώσουν την εξαίρεσηή τους,

o   Οι Υπόχρεες Οντότητες και οι Αρμόδιες και Εποπτικές Αρχές θα μπορούν να προβαίνουν από μόνες τους σε ηλεκτρονική έρευνα στο ΜΠΔ. Όσον αφορά τις Υπόχρεες Οντότητες θα προηγείται εξέταση και στην συνέχεια αποδοχή ή απόρριψη του ρόλου τους από λειτουργούς του Τμήματος. Η ηλεκτρονική έρευνα των Υπόχρεων Οντοτήτων θα ολοκληρώνεται με την πληρωμή του ανάλογου τέλους των 3,50 ευρώ ανά Οργανισμό.

Να ληφθεί υπόψη ότι όσοι Οργανισμοί έχουν επιδείξει ή είχαν την πρόθεση να επιδείξουν δέουσα επιμέλεια κατά την ενδιάμεση λύση θα πρέπει να το πράξουν στην τελική λύση. Το ίδιο ισχύει και για τους Οργανισμούς που θα πρέπει να δηλώσουν την εξαίρεση τους στην τελική λύση είτε είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι Οργανισμοί που υπόκεινται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών ιδιοκτησίας, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν την εξαίρεση τους στην τελική λύση.

 

Περίοδος Β: 01/01/2024 – 29/02/2024

 • Όσες εταιρείες έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όσες Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όσοι Συνεταιρισμοί ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, δεν έχουν εισέλθει κατά την Περίοδο Α στο σύστημα της τελικής λύσης για να προβούν στην «Ενέργεια» της «Αρχικής Καταχώρισης», δηλαδή να ενημερώσουν / επανακαταχωρίσουν το ΜΠΔ τους, ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης, θα υποστούν χρηματική επιβάρυνση. Η επιβάρυνση θα ισχύει από την 01/01/2024 μέχρι και την ημερομηνία της «Ενέργειας» της «Αρχικής Καταχώρισης» οπότε και θα ενημερωθεί το σύστημα της τελικής λύσης με στοιχεία ΠΔ. Αφού οι πιο πάνω Οργανισμοί πληρώσουν την χρηματική επιβάρυνση που προκύπτει, θα μπορούν να προβαίνουν σε καταχώριση ή/και παύση ή/και αλλαγή χωρίς την οποιαδήποτε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση που διέπει τις συγκεκριμένες ενέργειες με βάση την Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε.
 • Όσες εταιρείες έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όσες Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όσοι Συνεταιρισμοί ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, έχουν εισέλθει κατά την Περίοδο Α στο σύστημα της τελικής λύσης και έχουν προβεί στην «Ενέργεια» της «Αρχικής Καταχώρισης», δηλαδή να ενημερώσουν / επανακαταχωρίσουν το ΜΠΔ τους , δεν θα υποστούν χρηματική επιβάρυνση και θα μπορούν να προβαίνουν σε καταχώρηση ή/και παύση ή/και αλλαγή χωρίς την οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση που διέπει τις συγκεκριμένες ενέργειες με βάση την Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε.

 

Περίοδος Γ: από 01/03/2024 και εντεύθεν

Κατά την Περίοδο Γ όλες οι ενέργειες βάσει της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε θα είναι διαθέσιμες ως πιο κάτω:

 • Ενημέρωση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
 • Επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων
 • Αναντιστοιχία
 • Ηλεκτρονική Έρευνα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
 • Αίτημα για εξαίρεση δημοσιοποίησης στοιχείων
 • Αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανήλικου
 • Υπολογισμοί χρηματικών επιβαρύνσεων όπου ισχύουν

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, επιβολής προστίμων, FAQ’sνομοθεσία.

Σε περίπτωση που το ερώτημά σας δεν απαντηθεί από το πιο πάνω υλικό μπορείτε να το υποβάλετε αποκλειστικά και μόνο γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy

Το έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_ το αύριο» .

Related Posts