Δημόσιες Συμβάσεις – Πως επηρεάζονται από το COVID-19

Αγαπητοί συνεργάτες,

Λόγω των συνθηκών εκτάκτου ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) είναι δεδομένος ο επηρεασμός εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Συνεπεία αυτού εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου και του Υπουργείου Οικονομικών βάσει της οποίας:

  1. Η υφιστάμενη κατάσταση, την οποία έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας, για την οποία υπάρχει σχετική πρόνοια (περιλαμβάνεται ρητά η επιδημία, ως λόγος ανωτέρας βίας) στα συμβόλαια που χρησιμοποιούνται για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, καθώς στα πρότυπα συμβόλαια τα οποία έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
  2. Σε περίπτωση που λόγω της επιδημίας, επηρεάζεται η έγκαιρη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται κατόπιν σχετικού πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τους επηρεαζόμενους αναδόχους, να εγκρίνουν παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να ενεργοποιούνται οποιεσδήποτε ρήτρες καθυστέρησης και χωρίς να προβαίνουν στην κατάσχεση/ρευστοποίηση μέρους ή ολόκληρου του ποσού των κατατεθειμένων εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές θα εξετάζουν την κάθε περίπτωση μεμονωμένα και με αντικειμενικά κριτήρια.
  3. Η παράταση της περιόδου εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για τον προαναφερόμενο λόγο ανωτέρας βίας, θα παραχωρείται χωρίς να απαιτείται η παραπομπή τους αιτήματος στα αρμόδια όργανα χειρισμού σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 138/2016, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά για την κάθε περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για να σας παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια ή γνωμάτευση σε σχέση με τις συμβατικές σας υποχρεώσεις και πως αυτές επηρεάζονται συνεπεία της εκτάκτου ανάγκης που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία.

Related Posts